İş Yerlerinde Psikolojik Taciz : Mobbing!

Mobbingin yargılamaya konu olabilmesi için süreklilik arz ediyor olması gerekir. Bu kısım oldukça önemlidir. Sistematiklik ve süreklilik içermeyen davranış psikolojik taciz olarak değerlendirilemez. Kendisine bu şekilde mobbing uygulanan kişi öncelikle işvereninin yahut işveren vekilinin bu haksız tutumlarını sürekli not etmelidir. Bu notlar elbette delil niteliği taşımaz ancak burada yer alan bilgiler yargılamanın seyrine önemli etkiler doğurabilir. Deneyimli bir avukatın titiz çalışması sonucu kişi lehine çevrilebilir. Read more
Read More

Vergi Hukuku ve Vergilendirme Esasları

1982 Anayasasında madde 73’e göre;

  •  “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.
  • Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.
  • Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.
  • Vergi, Read more
Read More

Araç Değer Kaybı Tazminatı Almanın Şartları

Trafikte günde onlarca maddi hasarlı kaza meydana gelmektedir. İki aracın müdahil olduğu kazalarda kusur oranları önemlidir. Kazanın oluşumunda kusursuz veyahut daha az kusurlu taraf iseniz belli başlı haklarınız vardır. Bunlardan bir tanesi de araçta oluşan değer kaybı tazminat alacağıdır. Read more
Read More

Kat Mülkiyeti

KAT MÜLKİYETİ NEDİR?

Kat mülkiyeti, taşınmaz mülkiyetinin özel bir alt dalıdır. Şehir nüfusundaki artış ile birlikte ortaya çıkan apartmanlar, siteler, toplu yapılar; kat malikleri, kiracılar ya da diğer kullananlar için belirli kurallara uyulması gereken yerleşim yerleridir. 1965 yılında Read more

Read More

Mirasın Reddi (Redd-i Miras)

Mirasın Reddi Davası Bursa’da faaliyet gösteren CHG Hukuk Ve Danışmanlık Bürosu Bursa Miras Avukatı Av. Cihad Günel ve hukuk ekibi; mirasın reddi davası, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın gerçek ve hükmen reddi, tasarrufun iptali, izale-i şüyuu (ortaklığın giderilmesi) ecri misil, vakıf kurulması gibi miras uyuşmazlıkları ve miras davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Miras Hukukuna ilişkin düzenlemeler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmekte olup herhangi bir uyuşmazlıkta bu kanun ve somut durumla ilgili emsal Yargıtay kararlarının incelenmesi gerekecektir. Read more
Read More

İş Hukuku ve İşçinin Hakları

İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde işinde yıpranması, çalışarak verdiği emek ve iş yerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde verilen Read more

Read More

Malpraktis (Doktor Kusuru) Davaları

CHG Hukuk § Danışmanlık Ofisi bünyesinde kurucu avukat olarak görev yapmakta olan avukat Cihad GÜNEL malpraktis (doktor hatası) davalarında bilgi ve tecrübeye sahip bir avukattır. Doktor hatalarının büyük bir kısmı hukuki sürecin başlatılmasını gerektiren durumlar olmaktadır. Günümüz yargılama sisteminde, Read more

Read More